Klachtenregeling

Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of de hulpverlener volgens de door haar geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.
De klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klachten-en tuchtrecht van de NVPA/RBCZ en de geschillencommissie S.C.A.G.
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede met de therapeut te bespreken. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de NVPA, dan wel de geschillencommissie S.C.A.G. De procedure is te vinden op de website van de NVPA en S.C.A.G. De praktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Kwaliteit en klachten en Geschillenzorg. (WKKGZ ).

 

Meldcode Huiselijk geweld

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en meldenvan huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basisvan de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. De meldplichtomvat het recht om op verzoek van het meldpunt informatie te verstrekken over de ouders e/o het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouders.

 

AVG

Ik houd persoonsgegevens bij van cliënten en ben op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Een uitgebriede beschrijving is in mijn praktijk in te zien.

 

Cookies

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies.